Thi công Xử lý nước thải

Cải tạo, bảo trì hệ thống Xử lý nước thải

Lắp bơm